Distribuie din Impozitul pe Venit sau Profit

Redirectionare impozit pe profit prin formularul 177
- TERMEN LIMITA 25 IUNIE 2024

In conformitate cu prevederile art.42 alin.(4) din Codul fiscal, contribuabilii platitori de impozit pe profit  mai  pot  efectua sponsorizar şi/sau acte de mecenai dacă nu au utilizat întreaga valoare stabilită in limita prevazuta la art.25 alin(4) lit.i)  din Codul fiscal,  prin   redirecţionarea impozitului pe profit, în limita valorii astfel calculate,  până la termenele de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare-Formular 177. În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecţionarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă. Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent. Redirecţionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41). Procedura, modelul şi conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

ART. 42 – Depunerea declarației de impozit pe profit

Începând cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) În cazul în care valoarea stabilită potrivit art. 25 alin. (4) lit. i), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe profit, în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat până la termenele de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare. În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecţionarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă. Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent. Redirecţionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41). Procedura, modelul şi conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
 

Persoanele fizice pot distribui până la 3,5% din impozitul pe venit al anului 2023

Persoanele fizice pot distribui până la 3,5% din impozitul pe venit al anului 2023 pentru susținerea entităților non profit, a unităților de cult până la data de 25 mai 2024

Până pe data de 25.05.2024 aveți posibilitatea de a opta pentru redirecționarea unui procent de până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile obținute în anul 2023 în scopul susținerii entităților non profit și a unităților de cult, dar și pentru acordarea de burse private.

Exercitarea opțiunii se face, în funcție de categoria de venit obținut, completând și depunând la organul fiscal competent:

Formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”, în situația în care obțineți venituri din:
– venituri din salarii;
– venituri din pensii;
– venituri din activităţi independente impuse la normă de venit;
– venituri din activităţi agricole impuse la normă de venit;
– venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul se determină în sistem real;
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor impuse la normă de venit sau baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Formularul 230 se depune:
– în format hârtie, direct la registratura organului fiscal;
– prin poştă, cu confirmare de primire;
– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual (SPV)”;
– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată;
– direct la entitatea non profit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii/unitatea de cult beneficiară a sumei.

Prin excepție, în situația în care obțineți venituri din:
a) activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
b) drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
c) salarii și asimilate salariilor obținute din țară și din străinătate ca urmare a desfășurării activității pe teritoriul României; puteți opta, cu acordul angajatorului/plătitorului de venit, printr-un înscris încheiat cu acesta, pentru calcularea, reținerea, declararea și plata sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul către beneficiari, până la termenul de plată a impozitului, prin intermediul declarației 112.

„Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, în situația în care obțineți celelalte tipuri de venituri: activitati independente, drepturi de autor, chirii, investitii, alte surse.

BAZA LEGALĂ: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 123^1.