Distribuie 3,5% din Impozitul pe Venit

Persoanele fizice pot distribui până la 3,5% din impozitul pe venit al anului 2022

Persoanele fizice pot distribui până la 3,5% din impozitul pe venit al anului 2022 pentru susținerea entităților non profit, a unităților de cult până la data de 25 mai 2023

Până pe data de 25.05.2023 aveți posibilitatea de a opta pentru redirecționarea unui procent de până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile obținute în anul 2022 în scopul susținerii entităților non profit și a unităților de cult, dar și pentru acordarea de burse private.

Exercitarea opțiunii se face, în funcție de categoria de venit obținut, completând și depunând la organul fiscal competent:

Formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”, în situația în care obțineți venituri din:
– venituri din salarii;
– venituri din pensii;
– venituri din activităţi independente impuse la normă de venit;
– venituri din activităţi agricole impuse la normă de venit;
– venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul se determină în sistem real;
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor impuse la normă de venit sau baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Formularul 230 se depune:
– în format hârtie, direct la registratura organului fiscal;
– prin poştă, cu confirmare de primire;
– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual (SPV)”;
– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată;
– direct la entitatea non profit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii/unitatea de cult beneficiară a sumei.

Prin excepție, în situația în care obțineți venituri din:
a) activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
b) drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
c) salarii și asimilate salariilor obținute din țară și din străinătate ca urmare a desfășurării activității pe teritoriul României; puteți opta, cu acordul angajatorului/plătitorului de venit, printr-un înscris încheiat cu acesta, pentru calcularea, reținerea, declararea și plata sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul către beneficiari, până la termenul de plată a impozitului, prin intermediul declarației 112.

„Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, în situația în care obțineți celelalte tipuri de venituri: activitati independente, drepturi de autor, chirii, investitii, alte surse.

BAZA LEGALĂ: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 123^1.