Direcționează 20% din Impozit

Direcționează 20% din impozitul pe profit sau venit

Legislație pentru Redirecționarea sumelor neutilizate pentru sponsorizări

Redirecționarea sumelor neutilizate pentru sponsorizări, conform mecanismului introdus de la 1 Ianuarie 2022 prin intermediul Legii 322/2021, este posibilă și pentru anul 2021, în măsura în care există sume care pot fi redirecționate.

Astfel, dacă la nivelul anului 2021 aveți înregistrate sponsorizări sub plafonul anual, aveți posibilitatea ca suma neutilizată să o redirecționați către unul sau mai mulți beneficiari prin depunerea formularului 177 până la 27 Decembrie 2022.

Conform Ordinului 1679 / 2022, începând cu acest an, sponsorizările deductibile din impozitul pe profit pot fi făcute chiar și după depunerea bilanțului, într-un interval maxim de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv de venit, după caz.

Astfel, dacă ați făcut sponsorizări deductibile în anul 2021, dar nu ați atins plafonul maxim stabilit de lege (maximum 20% din impozitul pe profit, dar nu mai mult de 0,75‰ din cifra de afaceri), aveți posibilitatea de a depune, până la 25 decembrie 2022, la ANAF declarația 177, prin care solicitați ca diferența de sponsorizare până la plafonul maxim, rămasă nealocată, să fie redirecționată către proiectele noastre.

Aceeași declarație poate fi depusă și de companiile care nu au făcut deloc sponsorizări deductibile din impozitul (pe venit sau profit) aferent anului 2021.

Procedeul este simplu, se semnează un contract de sponsorizare între companie și asociație, precizându-se suma exactă, așa cum reiese din calculele contabile, se completează declarația 177, pentru aceeași sumă și se depune la ANAF. Din acel moment ANAF, are la dispoziție 45 de zile pentru a procesa și vira suma către noi.

Declarația 177 și instrucțiuni de completare aici.

• în cazul societăților plătitoare de impozit pe profit, cheltuielile de natura sponsorizărilor sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit și se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre:
– valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;
– valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
După cum se poate observa mai sus, plafonul anual, în cazul plătitorilor de impozit pe profit, este valoarea minimă dintre cele două limite de mai sus.
• în cazul microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări, acestea scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, până la limita valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Plafonul anual, în cazul plătitorilor de impozit micro, este 20% din valoarea anuală a impozitului micro datorat.

Începând cu 1 Ianuarie 2022, prin legea 322/2021 a fost introdus un mecanism prin intermediul căruia, în măsura în care la nivelul unui an fiscal sponsorizările acordate de un contribuabil nu ating plafonul anual, contribuabilul să poată opta pentru redirecționarea din impozitul achitat a sumei aferente plafonului neutilizat.

În urma adoptării Ordinului 1679/2022 și a consultării formularului special creat pentru realizarea redirecționării, am constatat faptul că, deși prevederile Legii 322/2021 au intrat în vigoare începând cu 1 Ianuarie 2022, redirecționarea este permisă practic și pentru anul fiscal 2021.

Exemplu: O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat următoarea situație în 2021:
• impozit pe veniturile microîntreprinderilor pe anul 2021 înainte de scăderea sponsorizărilor = 45.000 lei
• plafon anual = 20% x 45.000 lei = 9.000 lei
• sponsorizări acordate de contribuabil in cursul anului 2021 = 3.200 lei
• impozit pe veniturile microîntreprinderilor pe anul 2021 după scăderea sponsorizărilor = 45.000 lei – 3.200 lei = 41.800 lei
În aceasta situație, societatea constată că are un plafon neutilizat pentru anul 2021 de 5.800 lei, sumă pe care dacă ar fi acordat-o ca sponsorizare în 2021, ar fi diminuat impozitul datorat pentru 2021. În 2022 societatea poate solicita ANAF să redirecționeze din impozitul de 41.800 lei plătit pentru 2021 suma de 5.800 lei ca sponsorizare către unul sau mai mulți beneficiari deciși de societate.

Pas 1. Semnez contractul cu beneficiarul către care doresc să fac redirecționarea; se poate decide redirecționarea către unul sau mai mulți beneficiari.

Pas 2. Completez formularul 177 în care indic pentru fiecare beneficiar:
• numărul si data contractului semnat;
• contul IBAN;
• suma pe care doresc să o redirecționez.
Pas 3. Depun formularul 177 „Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor” în termen de:
• 6 luni de la data termenului legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit;
• 6 luni de la data termenului legal de depunere a declaraţiei de impozit micro aferente trimestrului IV.
Având în vedere că, potrivit OUG 153/2020, în cazul plătitorilor de impozit micro și a plătitorilor de impozit pe profit cu an fiscal anul calendaristic, termenul de declarare a impozitului micro pentru trimestrul IV/impozitului pe profit anual este 25 Iunie, rezultă că termenul pentru solicitarea redirecționării sumelor aferente anului 2021 este 27 Decembrie 2022.

OBS 1: Redirecţionarea impozitului pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris,la data redirecționării sumei respective de către organul fiscal (i.e. plata efectuată de către ANAF, în baza formularului D177 depus), în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

OBS 2: Pentru a se efectua redirecționarea, este necesar ca valoarea impozitului declarat să fie achitată, conform evidențelor fiscale ale ANAF.

Legislație privind Legea Sponsorizării

Sponsorizarea este activitatea care se desfăşoară pe baza unui contract încheiat între sponsor şi beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale care se acordă ca sprijin, precum şi asupra duratei sponsorizării.

• Din punct de vedere al impozitului pe profit, cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat efectuate potrivit legii, precum şi bursele private acordate potrivit legii, la care se adaugă cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare şi serviciile acordate Fondului Naţiunilor Unite Pentru Copii – UNICEF, precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit și se pot scădea din impozitul pe profit de plată în limita plafonului determinat ca valoarea cea mai mică dintre: 0,75% din cifra de afaceri anuală și 20% din impozitul pe profit datorat.

• Din punct de vedere al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, sumele aferente sponsorizărilor efecuate potrivit legii, burselor acordate elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual, și cheltuielilor privind bunuri, mijloace financiare şi servicii acordate Fondului Naţiunilor Unite Pentru Copii – UNICEF, precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrate cheltuielile respective.

 

Poate beneficia de sponsorizare orice persoană juridică de utilitate publică, cu sediul în România, care desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, ştiinţific, religios, sportiv sau care este destinată protecţiei drepturilor omului şi educaţiei civice ori calităţii mediului înconjurător.
Facilităţile prevăzute de prezenta lege nu se acordă în cazul:
a) sponsorizării reciproce, persoane fizice;
b) sponsorizarea de către rude ori afini, până la gradul al patrulea inclusiv.

• Sponsorizarea trebuie facutra în baza unui contract de sponsorizare care prevede obiectul, valoarea, durata, precum și drepturile și obligatiile partilor implicate;
• Facilitatea se acorda în anul în care se plătește efectiv sponsorizarea (sau se acorda bunurile);
• Sponsorizarea nu poate să fie oferita din surse obtinute de la bugetul public;
• Sponsorul sau beneficiarul nu poate sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara în favoarea acestora sau a altor persoane;
• Sponsorul sau beneficiarul are dreptul sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului într-un mod în care sa nu lezeze activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea sau liniștea publica;
• Nu beneficiaza de facilitatile prevazute în Legea sponsorizarii sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmărește sa directioneze activitatea beneficiarului.